پرچم ایران و کانون

طراحی و اجرا: روزبه - امیرعصامی